uniform

[ˈjuːnɪfɔːm] [ˈjuːnɪfɔːrm]

n. 制服,校服;<非正式>穿制服的警官;(某一群体的人穿的)典型服装,特有服装;(无线电通讯)字母 U 的代码

adj. 全部相同的,始终如一的;制服式的

v. 使一致;使穿制服

[ 复数:uniforms 第三人称单数:uniforms 现在分词:uniforming 过去式:uniformed 过去分词:uniformed 比较级:moreuniform 最高级:mostuniform]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-20 20:01:37 2023-03-20 19:39:35 2023-03-20 21:49:09 2023-03-20 20:02:32 2023-03-20 21:03:27 2023-03-20 19:30:35 2023-03-20 21:47:37 2023-03-20 19:59:44 2023-03-20 21:36:08 2023-03-20 21:38:34 2023-03-20 20:40:52 2023-03-20 20:59:59 2023-03-20 20:47:17 2023-03-20 20:04:56 2023-03-20 20:22:26 2023-03-20 20:50:22 2023-03-20 20:45:35 2023-03-20 20:59:53 2023-03-20 20:09:16 2023-03-20 21:44:42